ZZP-erkend - privacy statement

ZZP-erkend respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor ZZP-erkend het uitgangspunt bij al haar activiteiten. ZZP-erkend zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied.

1. Wet bescherming persoonsgegevens

Op 1 september 2023 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor onze omgang met persoonsgegevens van klanten. ZZP-erkend is gebonden aan de Wbp.

2. Uw persoonsgegevens

ZZP-erkend gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om opdrachtgevers in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van juridische en fiscale vastlegging van zzp’ers. Uw gegevens zijn beschikbaar voor alle opdrachtgevers die een abonnement hebben afgesloten bij ZZP-erkend. Bij inzage door een opdrachtgever van de certificering van een zzp’er, volgt onmiddellijk een mailnotificatie aan de zzp’er met de vermelding van de naam van de organisatie van de opdrachtgever. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die ZZP-erkend tegenover u als zzp’er of opdrachtgever is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

3. Gegevens corrigeren/uitschrijven

Na het inloggen kunt u als zzp’er uw gegevens, bijvoorbeeld verhuizing of wijziging van ID of VAR-verklaring aanpassen. Tevens heeft u de mogelijkheid om uw certificering per onmiddellijk ingang uit te schrijven. Uw eventuele opdrachtgever(s) ontvangt in alle gevallen een mailnotificatie.

4. ZZP-erkend

Onder ZZP-erkend wordt verstaan: de besloten vennootschap ZZP-erkend B.V., uitvoeringsorganisatie van Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend.


Zzp'er
Geregistreerd

Zzp’er is geregistreerd bij ZZP-erkend.


Zzp'er Gecertificeerd

De gegevens en documenten (identificatiedocument en VAR-verklaring) zijn gecontroleerd en hebben een geldigheid langer dan 1 maand.


Certificering
Veranderd

De gegevens van de zzp'er zijn gewijzigd.


Certificering
Loopt af

De geldigheidsdatum van een van de documenten bedraagt minder dan 1 maand. ZZP-erkend heeft de zzp’er hierover bericht gestuurd.


Certificering
Over datum

De geldigheidsdatum van een van de basisdocumenten is verlopen of de certificering kan niet worden afgegeven. De zzp’er voldoet hiermee niet meer aan de gestelde wettelijke eisen. ZZP-erkend heeft u en de zzp’er hierover geïnformeerd.