ZZP-erkend - algemene voorwaarden

1.            Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ZZP-erkend : de besloten vennootschap ZZP-erkend B.V., uitvoeringsorganisatie van de Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend

opdrachtgever: de persoon of vennootschap die met ZZP-erkend  een overeenkomst sluit;

de overeenkomst : de overeenkomst tussen opdrachtgever en ZZP-erkend  waarbij ZZP-erkend B.V. faciliteiten met betrekking tot het inhuren van zzp-ers.

documenten: de basisregistratie welke omvat: NAW-gegevens/vestigingsadres, nummer/geldigheid identificatiedocument, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, BTW-nummer, kenmerk/geldigheid VAR-verklaring.

 

2.            Verplichtingen ZZP-erkend met betrekking tot de uitvoering dienstverlening

2.1          Op ZZP-erkend rusten de hieronder sub a t/m f opgesomde inspanningsverplichtingen:

(a)           ZZP-erkend verzamelt de Documenten en indien overeengekomen de Aanvullende Documenten;

ZZP-erkend controleert de geldigheid van de Documenten en verbindt daar één van de   

volgend statussen aan die worden weergegeven in een ZZP basiscertificaat:

 

 

 groen: Documenten en Aanvullende Documenten van de zzp’er zijn aanwezig in   het ZZP-dashboard en hebben een geldigheid langer dan één maand;

 

 geel: de geldigheidsdatum van het identificatiedocument, de VAR-verklaring bedraagt minder dan één maand;

 

 rood: de geldigheidsdatum van het identificatiedocument, de VAR-verklaring is verlopen;

 

 blank: registratie is aangevraagd door zzp’er en is in behandeling.

 

 

  

 (b)           ZZP-Erkend draagt zorg voor de beveiliging van de Documenten. Er wordt zorg gedragen voor periodieke update

(c)           ZZP-erkend staat er niet voor in dat het ZZP-dashboard, de Documenten en de die aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. ZZP-erkend zal zich er voor inspannen gebreken in het ZZP-dashboard binnen een redelijke termijn te herstellen indien de desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ZZP-erkend zijn gemeld. ZZP-erkend kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van het ZZP-dashboard in gebruik wordt genomen. ZZP-erkend is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in ZZP-dashboard aan te brengen.

 

(d)           ZZP-erkend is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens. Opdrachtgever zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren.

 

 (e)           ZZP-erkend zal de wettelijke bewaartermijn van zeven (7) jaar in acht nemen.

 

3.            Verplichtingen Opdrachtgever

3.1          De aangesloten opdrachtgevers dienen hun zzp’ers bij de start van het abonnement bij ZZP-erkend zo snel mogelijk te laten registreren.

 

3.2          Opdrachtgever verplicht zich uiterste zorgvuldigheid te betrachten met de aan hem verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden. ZZP-erkend is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.

 

 3.3          Zodra Opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Opdrachtgever ZZP-erkend onverwijld daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Opdrachtgever om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

 

3.4          Het is Opdrachtgever niet toegestaan informatie over gebruiksnaam of wachtwoord/toegangscode aan derden te verstrekken. Opdrachtgever is verplicht al hetgeen te doen dan wel na te laten wat redelijkerwijs van hen mag worden verwacht om misbruik van een wachtwoord of gebruikersnaam te voorkomen.

 

3.5          Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet.

 

3.6          Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door ZZP-erkend te verlenen diensten. Opdrachtgever zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.

 

4.            Privacy

4.1          Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet bescherming persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen, onder andere de zzp’er. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat ZZP-erkend ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Opdrachtgever zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van ZZP-erkend begrepen en komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 

4.2          ZZP-erkend zal zorg dragen dat persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie zullen worden opgeslagen.

 

5.            Prijs, Betaling en facturatie

5.1          Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.

 

 5.2          Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat ZZP-erkend gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

 

 5.3          Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de e-factuur vermelde betalingscondities, doch in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Verrekening wordt uitgesloten.

 

 5.4          Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ZZP-erkend de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

 

6.            Intellectuele eigendomsrechten

6.1          Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van een overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, waaronder maar niet beperkt tot het ZZP-dashboard berusten uitsluitend bij ZZP-erkend, haar licentiegevers of haar toeleveranciers.

 

6.2          Het ZZP-dashboard kwalificeert als databank in de zin van de Databankenwet. Alle (intellectuele eigendom) rechten die hieruit voortvloeien komen toe aan ZZP-erkend.

 

7.            Duur, ontbinding en opzegging

7.1          Een overeenkomst zal ingaan na ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst zal een looptijd hebben van een jaar , waarna deze onder dezelfde condities wordt voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen schriftelijk opzegt met inachtneming van een termijn van 30 dagen.

 

7.2          Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

 

 7.3          Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat ZZP-erkend ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ZZP-erkend vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

 7.4          Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. ZZP-erkend is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

 

 7.5          Na beëindiging zal ZZP-erkend een back-up van alle eerder door Opdrachtgever geraadpleegde basiscertificaten, Documenten aan Opdrachtgever verstrekken in een voor Opdrachtgever leesbaar formaat danwel in het formaat zoals neergelegd in de bijlage danwel Documenten zonder dat hieraan nadere kosten zijn verbonden. Indien beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever, is ZZP-erkend gerechtigd om voor de terbeschikkingstelling kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

8.            Aansprakelijkheid ZZP-erkend

8.1          De totale aansprakelijkheid van ZZP-erkend wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor een maximale looptijd van één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ZZP-erkend voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000,- (vijfhonderd duizend Euro).

 

8.2          De aansprakelijkheid van ZZP-erkend voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend Euro).

 

 8.3          De aansprakelijkheid van ZZP-erkend voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan ZZP-erkend voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan ZZP-erkend voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van ZZP-erkend wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten en voor frauduleus tot stand gekomen documenten.

 

 8.4          De in artikel 8.1 tot en met 8.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ZZP-erkend.

 

8.5          Tenzij nakoming door de ZZP-erkend blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ZZP-erkend wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Opdrachtgever ZZP-erkend onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ZZP-erkend ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ZZP-erkend in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 

 8.6          Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ZZP-erkend meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ZZP-erkend vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 8.7          Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan ZZP-erkend zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

9.            Overmacht

9.1          Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht bij ZZP-erkend en/of haar toeleveranciers, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, staking en of het niet beschikbaar zijn van één of meer werknemers.

 

 9.2          Indien een overmachtsituatie langer dan dertig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst buiten rechte te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar over en weer iets verschuldigd zijn.

 

10.          Geheimhouding

10.1        Opdrachtgever en ZZP-erkend zijn jegens elkaar verplicht tot en garanderen elkaar geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ontstaat, wordt uitgewisseld en ontwikkeld binnen het raamwerk van deze overeenkomst, of verdere overeenkomsten die daaruit ontstaan. Partijen zijn jegens elkaar verplicht alle redelijkerwijs benodigde maatregelen te nemen om verstrekking, verspreiding of niet toegestaan gebruik van vertrouwelijke informatie te voorkomen..

 

 10.2        Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij van wie de vertrouwelijke informatie afkomstig is, zal de andere partij deze niet openbaar maken, publiceren of verspreiden of op een andere manier toestaan dat die vertrouwelijke informatie zal worden verspreid, openbaar worden gemaakt of gepubliceerd op welke manier dan ook.

 

11.          Overige bepalingen

11.1        Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de  overeenkomst of alle rechten of plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van ZZP-erkend.

11.2        Enige aanvulling en/of wijziging van de overeenkomst is slechts geldig, indien deze aanvulling en/of wijziging schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen.

 

12.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1        Op  de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2        Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde (voorzieningen) rechter van de vestigingsplaats van ZZP-erkend, tenzij de kantonrechter bevoegd is.


Zzp'er
Geregistreerd

Zzp’er is geregistreerd bij ZZP-erkend.


Zzp'er Gecertificeerd

De gegevens en documenten (identificatiedocument en VAR-verklaring) zijn gecontroleerd en hebben een geldigheid langer dan 1 maand.


Certificering
Veranderd

De gegevens van de zzp'er zijn gewijzigd.


Certificering
Loopt af

De geldigheidsdatum van een van de documenten bedraagt minder dan 1 maand. ZZP-erkend heeft de zzp’er hierover bericht gestuurd.


Certificering
Over datum

De geldigheidsdatum van een van de basisdocumenten is verlopen of de certificering kan niet worden afgegeven. De zzp’er voldoet hiermee niet meer aan de gestelde wettelijke eisen. ZZP-erkend heeft u en de zzp’er hierover geïnformeerd.