ZZP-erkend - disclaimer

Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend en/of haar uitvoeringsorganisatie ZZP-erkend B.V. , hierna te noemen: "ZZP-erkend"

ZZP-erkend  stelt via de website die via de url www.zzp-erkend.nl bereikbaar is (de "Website") informatie beschikbaar over de diensten die ZZP-erkend aanbiedt.

De disclaimer en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en/of het gebruik van de Website door u. Met uw bezoek aan en/of gebruik van de op deze Website aanwezige informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

Algemeen
Het resultaat zou een aanzienlijke besparing voor organisaties betekenen wanneer opdrachtgevers zekerheid verkrijgen over de identiteit en fiscale status van de zzp'er.

Gebruik Website
Het is u niet toegestaan de Website te wijzigen, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de Website te belemmeren. Commercieel (her)gebruik van gegevens, afkomstig van en/of vertoond op de Website, is eveneens niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Website, waaronder maar niet beperkt tot merken, databankrechten, handelsnamen en/of auteursrechten, komen exclusief toe aan ZZP-erkend/of haar licentiegevers en mogen, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van ZZP-erkend en/of haar licentiegevers, in geen geval worden verveelvoudigd, gekopieerd, hergebruikt, of anderszins worden gebruikt. ZZP-erkend en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

Zonder de voorafgaande expliciete toestemming van ZZP-erkend is het niet toegestaan links naar de Website aan te bieden.

Aansprakelijkheid
ZZP-erkend stelt de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kunnen evenwel geen rechten worden ontleend aan de Website.

ZZP-erkend kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuiste, onvolledige of verouderde informatie, noch voor technische storingen, schade als gevolg daarvan of voor andersoortige schade als gevolg van het bezoeken van de Website behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. Ook geeft ZZP-erkend geen enkele garantie en aanvaardt ZZP-erkend geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via de Website beschikbaar zijn.

ZZP-erkend behoudt zich het recht voor de Website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen. ZZP-erkend kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de Website.

Toepasselijk recht
Op de Website alsmede deze gebruiksvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit, of samenhangen met de Website.

Woerden, januari 2012

Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend (KvK: 53636910) en/of ZZP-erkend B.V. (KvK: 53849868)


Zzp'er
Geregistreerd

Zzp’er is geregistreerd bij ZZP-erkend.


Zzp'er Gecertificeerd

De gegevens en documenten (identificatiedocument en VAR-verklaring) zijn gecontroleerd en hebben een geldigheid langer dan 1 maand.


Certificering
Veranderd

De gegevens van de zzp'er zijn gewijzigd.


Certificering
Loopt af

De geldigheidsdatum van een van de documenten bedraagt minder dan 1 maand. ZZP-erkend heeft de zzp’er hierover bericht gestuurd.


Certificering
Over datum

De geldigheidsdatum van een van de basisdocumenten is verlopen of de certificering kan niet worden afgegeven. De zzp’er voldoet hiermee niet meer aan de gestelde wettelijke eisen. ZZP-erkend heeft u en de zzp’er hierover geïnformeerd.