Privacy

Privacy

Certificeringsinstituut ZZP-erkend respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen conform de eisen Wet bescherming persoonsgegevens. Respect voor de privacy van (potentiële) gebruikers is voor ZZP-erkend het uitgangspunt bij al haar activiteiten. ZZP-erkend zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied en alleen ter beschikking stellen aan uw opdrachtgevers na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Dit geldt per opdrachtgever.

Wet bescherming persoonsgegevens

Op 1 september 2023 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor onze omgang met persoonsgegevens van gebruikers. Certificeringsinstituut ZZP-erkend is gebonden aan de Wbp.

Uw persoonsgegevens

ZZP-erkend gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om opdrachtgevers in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van juridische en fiscale vastlegging van zzp’ers. Na uw akkoord zijn uw gegevens beschikbaar voor alle opdrachtgevers die een licentie hebben afgesloten bij ZZP-erkend. Bij verzoek tot inzage/gebruik door een opdrachtgever van uw gegevens/documenten, ontvangt u eerst een e-mailnotificatie met de vermelding van de naam van de organisatie van de opdrachtgever die dit verzoek bij u indient. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die ZZP-erkend tegenover u als zzp’er of opdrachtgever is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen gegevens/documenten aan derden verstrekt. Conform de eis van de fiscus bewaart ZZP-erkend uw gegevens en documenten voor een periode van 10 jaar, voor u en voor uw opdrachtgever.

Gegevens corrigeren/uitschrijven

Na het inloggen kunt u uw gegevens, bijvoorbeeld uw verhuizing of wijziging van paspoort of ID-kaart of VAR-verklaring aanpassen. Tevens heeft u de mogelijkheid om uw certificering per onmiddellijk ingang inactief te maken. Uw eventuele opdrachtgever ontvangt hierover een e-mailnotificatie. Na uw toestemming tot inzage/gebruik aan uw opdrachtgever, blijven de tot dan door u aan opdrachtgever verstrekte gegevens voor 10 jaar beschikbaar, conform de eis van de fiscus.

ZZP-erkend

Onder certificeringsinstituut ZZP-erkend wordt verstaan: de besloten vennootschap ZZP-erkend, uitvoeringsorganisatie van Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend.