Disclaimer

Certificeringsinstituut ZZP-erkend, hierna te noemen: “ZZP-erkend”

ZZP-erkend stelt via de website die via de URL https://www.zzp-erkend.nl bereikbaar is (de “Website”) informatie beschikbaar over de diensten die ZZP-erkend aanbiedt. De disclaimer en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en/of het gebruik van de Website door u. Met uw bezoek aan en/of gebruik van de op deze Website aanwezige informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze disclaimer en algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

Gebruik Website
Het is niet toegestaan de Website te wijzigen, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de Website op welke wijze dan ook te belemmeren. Commercieel (her)gebruik van gegevens, afkomstig van en/of vertoond op de Website, is zonder schriftelijke toestemming van ZZP-erkend niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Website, waaronder maar niet beperkt tot merken, databankrechten, handelsnamen en/of auteursrechten, komen exclusief toe aan ZZP-erkend en mogen, zonder expliciete voorafgaande en schriftelijke toestemming van ZZP-erkend in geen geval worden verveelvoudigd, gekopieerd, hergebruikt, of anderszins worden gebruikt. Zonder voorafgaande expliciete toestemming van ZZP-erkend is het niet toegestaan links naar de Website aan te bieden.

Aansprakelijkheid
ZZP-erkend stelt de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kunnen evenwel geen rechten worden ontleend aan de Website. ZZP-erkend kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuiste, onvolledige of verouderde informatie, noch voor technische storingen, schade als gevolg daarvan of voor andersoortige schade als gevolg van het bezoeken van de Website behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. Ook geeft ZZP-erkend geen enkele garantie en aanvaardt ZZP-erkend geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via de Website beschikbaar zijn.

Toepasselijk recht
Op de Website alsmede deze gebruiksvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit, of samenhangen met de Website.

Woerden, maart 2014