Prijslijst voor opdrachtgevers

Jaarlicentie ZZP-erkend

Met de jaarlicentie van ZZP-erkend kan gebruiker, na betaling, van al haar zzp’ers de gegevens en documenten laten verifiëren en certificeren. Elke door gebruiker te autoriseren functionaris kan toegang krijgen tot het
ZZP-erkend dashboard en hierdoor zijn alle gegevens en documenten van gecertificeerde zzp’ers beschikbaar, in te zien en te downloaden/printen via computer, tablet en smartphone. Een jaarlicentie is inclusief de zoekfunctie in de KvK database, hosting, toegang voor vijf gratis te autoriseren functionarissen, monitoring (beheren, zoeken en certificeren) en opslag gegevens en documenten voor een periode van 10 jaar.

Kosten jaarlicentie

De vergoeding jaarlicentie bedraagt per 12 maanden € 1.490,-.
Binnen de licentieovereenkomst kan gebruiker/beheerder maximaal vijf te autoriseren functionarissen toegang geven tot het gebruik van het dashboard. U kunt kiezen voor volledig gebruik, inclusief de opdracht tot certificeren, of alleen de inkijkfunctie.
Wilt u meer dan vijf functionarissen binnen uw organisatie autoriseren, dan bedragen de kosten per extra te autoriseren functionaris € 42,75 per 12 maanden.

Eenmalige (verplichte) ingebruiksstelling en training op locatie

Certificeringsinstituut ZZP-erkend verzorgt, na betaling, de training voor introductie en ingebruiksstelling van beheerder en te autoriseren functionarissen van het dashboard.
De kosten bedragen € 590,- per dagdeel van 4 uur. Meerdere trainingen kunnen per dagdeel worden afgenomen.
De kosten hiervoor bedragen € 415,- per dagdeel.

Prijslijst abonnement certificering per zzp’er, per 12 maanden:

Aantal certificeringen in opdracht: Kosten per 12 maanden*:
Tussen 1 en 9 certificeringen € 45,-
Tussen 10 en 20 certificeringen € 39,-
Tussen 21 en 100 certificeringen € 35,-
Tussen 101 en 200 certificeringen € 30,-
Tussen 201 en 500 certificeringen € 27,50
Tussen 501 en 1000 certificeringen € 25,-
Vanaf 1.001 certificeringen Op aanvraag

* Certificeringsinstituut ZZP-erkend houdt gedurende 12 maanden de geldigheid bij van het paspoort of
ID-kaart, VAR-verklaring en (indien binnen de abonnementsvorm) het rijbewijs.

Welke certificeringsprijs is voor uw organisatie van toepassing?

Op basis van het aantal te verwachten certificeringen in de eerstkomende 12 maanden wordt met gebruiker de prijs per certificering overeengekomen.

Optioneel: elektronische verificatie rijbewijs (wel/niet ingetrokken) ad. € 1,92.

Optioneel: elektronische verificaties op paspoort of ID-kaart (fraude en vermissing) of rijbewijs (wel/niet ingetrokken) ad. € 1,92 per verificatie.

Optioneel: jaarabonnement ZZP-erkend API als onderdeel jaarlicentie

Certificeringsinstituut ZZP-erkend biedt gebruikers de mogelijkheid om, als aanvulling op de bestaande jaarlicentie, gebruik te maken van een ‘Application Programming Interface’ (API). Hiermee kan gebruiker de digitale gegevens ophalen van de gecertificeerde zzp’ers en integreren in de eigen applicatie(s) door te koppelen met de ZZP-erkend webservice (SOAP).

De abonnementskosten per ZZP-erkend API bedragen € 495,- per 12 maanden.

De individuele abonnementskosten per zzp’er bedragen € 2,15 per 12 maanden (gekoppeld aan certificeringsperiode van de zzp’er).

Gebruiker informeert ZZP-erkend voor het aangaan van de overeenkomst over de te verwachte afname van ZZP-erkend API in de komende 12 maanden.

Support

Gebruiker kan tegen betaling support van ZZP-erkend afnemen voor zowel de jaarlicentie als de ZZP-erkend API.

Optioneel: licentie support

ZZP-erkend licentie support biedt meerdere functionele support pakketten zodat u als gebruiker zelf kan bepalen wat het beste past bij u en uw organisatie.

Bronze support is beschikbaar voor alle gebruikers zonder extra kosten.

  Bronze Silver Gold Platinum
Documentatie
Ingebruikstelling/training per dagdeel (verplicht) € 590,- € 590,- € 590,- € 590,-
E-mail support -
Telefonisch support - -
Consultancy per uur (op nacalculatie) - - € 175,- € 150,-
Initiële responstijd (1e lijns) - 5 werkdagen 3 werkdagen 1 werkdag
Prijs per maand Gratis € 175,- € 250,- € 325,-

Optioneel: ZZP-erkend API support

ZZP-erkend API support biedt meerdere support pakketten zodat u als gebruiker zelf kan bepalen wat het beste past bij u en uw organisatie.
Bronze support is beschikbaar voor alle gebruikers zonder extra kosten.

<

  Bronze Silver Gold Platinum
Documentatie (Integration Kit)
Code\Integratie voorbeelden (.NET) -
E-mail support -
Telefonisch support - -
Kosten genereren nieuwe AccessKey\SecretKey (indien verloren) € 250,- € 250,- € 250,- € 250,-
Consultancy per uur (op nacalculatie) - - € 175,- € 150,-
Initiële responstijd (1e lijns) - 5 werkdagen 3 werkdagen 1 werkdag
Prijs per maand Gratis € 35,- € 50,- € 75,-

Technische garanties en release/versiebeheer

  • tijdens normale belasting garandeert ZZP-erkend op werkdagen tussen 07.00u – 23.00u een uptime van 99,7%
  • tijdens normale belasting garandeert ZZP-erkend op werkdagen tussen 23.00u – 07.00u een uptime van 99,5%
  • actieve monitoring

Service Window:

  • maandag t/m vrijdag: 03.00u – 06.00u
  • maandag t/m vrijdag: 19.00u – 21.00u
  • zaterdag en zondag

Releases worden, indien er downtime wordt verwacht, zoveel mogelijk buiten kantooruren gepland.

Betaling

Na ondertekening van de overeenkomst factureert ZZP-erkend aan gebruiker de kosten van de licentieovereenkomst (€ ad 1.490,-), de ingebruikstelling (€ ad 590,-), de opdracht tot het overeengekomen aantal te verwachten certificeringen in de eerste 12 maanden, alsmede het aantal extra te autoriseren functionarissen, jaarabonnement ZZP-erkend API en extra verificaties paspoort, ID-kaart en rijbewijs.

BTW

Alle genoemde bedragen in deze overeenkomst zijn exclusief het wettelijke BTW percentage.

Betaling

Certificeringsinstituut ZZP-erkend is de uitvoeringsorganisatie van Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend en werkt zonder winstoogmerk. Betaling van de factuur dient binnen acht werkdagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na ontvangst betaling wordt de jaarlicentie en de eventuele ZZP-erkend API voor gebruiker geactiveerd.

Kosten facturering wijziging door gebruiker

In het geval van tussentijdse wijziging berekent ZZP-erkend € 45,- per factuur voor handling en administratiekosten.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar vanaf datum ondertekening. Vervolgens wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één jaar. Certificeringsinstituut ZZP-erkend en opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen tegen het einde van de lopende periode, of tegen het einde van de verlengde periode van de overeenkomst, doch met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Garantiestelling

ZZP-erkend garandeert haar gebruikers die een geldige overeenkomst hebben getekend en de daar uit voortvloeiende betalingsverplichtingen integraal hebben voldaan, dat een partij, die door gebruiker is ingeschakeld nadat deze door ZZP-erkend gecertificeerd is, voldoet aan de wettelijke inhuureisen met betrekking tot de controles op VAR en paspoort/ID-kaart en identificatie. Dit betekent dat, indien ondanks het door ZZP-erkend afgegeven certificaat de gebruiker in het kader van de hierboven genoemde wet- en regelgeving een boete en/of een naheffing wordt opgelegd, voor zo ver niet toe te rekenen aan gebruiker, ZZP-erkend de gebruiker hiervoor schadeloos stelt tot maximaal de opgelegde boete of naheffing.

Algemene Voorwaarden ZZP-erkend

ZZP-erkend B.V. is gevestigd te Woerden en is ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 53849868. De Algemene Voorwaarden van ZZP-erkend, waarin opgenomen een beperking van aansprakelijkheid, zijn van toepassing. Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn te raadplegen op zzp-erkend.nl en worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Certificeringsinstituut ZZP-erkend
27 mei 2014