1. U heeft geen geldige couponcode opgegeven.
 2. Algemene Voorwaarden ZZP-erkend

   

  INDEX


  Inleiding

  1.       Begrippen     

  2.       Inhoud website

  3.       Verplichtingen opdrachtgever

  4.       Bescherming persoonsgegevens

  5.       Veiligheid

  6.       Privacy

  7.       Intellectuele eigendomsrechten

  8.       Vertrouwelijke gegevens

  9.       Niet beschikbaarheid, beëindiging of wijziging van ZZP-erkend

  10      Toepassing en wijziging van de gebruiksvoorwaarden

  11.     Prijs, Betaling en facturatie

  12.     Duur, ontbinding en opzegging

  13.     Aansprakelijkheid ZZP-erkend

  14.     Overmacht

  15.     Geheimhouding

  16.     Overige bepalingen

  17.     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   

  ZZP-erkend B.V. (certificeringsinstuut ZZP-erkend) is gevestigd te Woerden en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 53849868. De algemene voorwaarden van ZZP-erkend B.V., waarin opgenomen een beperking van aansprakelijkheid, zijn van toepassing. Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn te raadplegen op www.zzp-erkend.nl en worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

   ZZP-erkend B.V. is de uitvoeringsorganisatie van Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend.

   

  Inleiding

  ZZP-erkend stelt de gebruiker in staat een elektronisch dossier aan te maken ten behoeve van de registratie van een zzp’er. ZZP-erkend heeft daarbij een faciliterende rol.

  Algemene voorwaarden van ZZP-erkend.

  Voor het gebruik van de website/web-applicatie/platform/dashboard www.zzp-erkend.nl gelden de volgende algemene voorwaarden. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden verklaart gebruiker kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze bij toepassing van ZZP-erkend te aanvaarden.

   

  1. Begrippen

  ZZP-erkend:

  De besloten vennootschap ZZP-erkend B.V. h.o.d.n. certificeringsinstituut ZZP-erkend, onderdeel van Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend te Woerden.

  www.ZZP-erkend.nl:

  De website/web-applicatie/platform/dashboard www.zzp-erkend.nl waarmee gebruikers hun gegevens en documenten kunnen uploaden en beheren. In voorkomende gevallen kan hiermee de beheerder van www.zzp-erkend.nl zijn bedoeld.

  Opdrachtgever:

  De persoon, natuurlijk persoon, rechtspersoon, aanbestedende dienst, ondernemer of vennootschap die met ZZP-erkend een overeenkomst sluit.

  Gebruiker:

  Een ieder die met een gebruikersnaam en wachtwoord gebruik maakt van       ZZP-erkend (de persoon, natuurlijk persoon, rechtspersoon, aanbestedende dienst, ondernemer of vennootschap).

  Documenten:

  De door de gebruiker aan ZZP-erkend ter beschikking gestelde documenten   (kopie paspoort of ID-kaart, rijbewijs, VAR-verklaring, VOG-verklaring, pasfoto, VCA-diploma en overige documenten).

  Basisregistratie:

  NAW-gegevens van de gebruiker.


  2. Inhoud website

  Op ZZP-erkend rusten de hieronder opgesomde inspanningsverplichtingen:

  ZZP-erkend verzamelt de documenten en indien overeengekomen de aanvullende documenten; ZZP-erkend controleert de geldigheid van de documenten en verbindt daar één van de volgende statussen aan die worden weergegeven in het dashboard van gebruiker:

       Wit: Zzp’er is niet of onvolledig bekend bij ZZP-erkend. 

       Grijs: Zzp’er (na zijn/haar toestemming) direct te certificeren

       Zzp’er gecertificeerd (certificering tenminste 30 dagen geldig)

       Oranje: Zzp’er gecertificeerd (certificering tenminste 30 dagen geldig

       Rood: Certificering ongeldig

  ZZP-erkend draagt zorg voor een beveiliging van de documenten.

  ZZP-erkend staat er niet voor in dat het ZZP-dashboard, de documenten, die aan gebruiker ter beschikking zijn gesteld, foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. ZZP-erkend zal zich ervoor inspannen gebreken in het ZZP-dashboard binnen een redelijke termijn te herstellen indien de desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven en schriftelijk bij ZZP-erkend zijn gemeld. ZZP-erkend kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van het ZZP-dashboard in gebruik wordt genomen. ZZP-erkend is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen in ZZP-dashboard aan te brengen.

  ZZP-erkend is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens. Gebruiker zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren.

  ZZP-erkend zal voor de verstrekte informatie/documenten de thans wettelijke bewaartermijn van 10 (tien) jaar in acht nemen.

  ZZP-erkend bevat informatie afkomstig van derden (o.a. van gebruikers). ZZP-erkend draagt voor de inhoud van deze door derden verschafte informatie geen verantwoordelijkheid. ZZP-erkend is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens. 

  ZZP-erkend bevat verwijzingen naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of buttons).     ZZP-erkend heeft geen invloed op de inhoud van deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

  ZZP-erkend aanvaard geen aansprakelijkheid indien Belastingdienst om voor haar moverende redenen de onderhavige VAR-verklaring intrekt en/of deze ongeldig verklaard.      

  3. Verplichtingen gebruiker

  De aangesloten gebruikers dienen hun zzp’ers bij de start van de licentie bij ZZP-erkend te instrueren zich zo spoedig mogelijk te registreren.

  Gebruiker verplicht zich uiterste zorgvuldigheid te betrachten met de aan hem verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden. ZZP-erkend is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.

  Zodra gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet gebruiker ZZP-erkend onverwijld daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

  Het is gebruiker niet toegestaan informatie over gebruiksnaam of wachtwoord/toegangscode aan derden (buiten de eigen organisatie/werkmaatschappijen) te verstrekken. Gebruiker is verplicht al hetgeen te doen dan wel na te laten wat redelijkerwijs van hen mag worden verwacht om misbruik van een wachtwoord of gebruikersnaam te voorkomen.

  Gebruiker is verantwoordelijk voor de benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet.

  Gebruiker draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door ZZP-erkend te verlenen diensten. Gebruiker zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.

  Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die zij in ZZP-erkend opnemen of eerder hebben opgenomen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hetgeen zij naar de webpagina verzenden.

  De gebruiker heeft in beginsel op elk moment toegang tot zijn eigen gegevens.

  Voor ZZP-erkend is een zelfstandig opdrachtnemer, freelancer, zzp’er een persoon die voldoet aan de criteria voor validatie en certificering van de juridische en fiscale gegevens en documenten, waaronder de geldige VAR-verklaring van Belastingdienst.

  Door ZZP-erkend wordt niet gegarandeerd dat geen sprake is van schijnzelfstandigheid, dat wil zeggen de gebruiker een zelfstandig opdrachtnemer, freelancer, zzp’er contracteert, alsof hij/zij werknemer is.

  ZZP-erkend aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de opgegeven ‘Aard van de werkzaamheden’ in de VAR-verklaring niet overeenkomt met de daadwerkelijke uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden. Voorts kan ZZP-erkend niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van fraude door een zzp’er in de vorm van o.a. het moedwillig foutief invullen van de aanvraag VAR-verklaring Belastingdienst.

  4. Bescherming persoonsgegevens

  ZZP-erkend respecteert en beschermt de persoonsgegevens van gebruikers. ZZP-erkend zal persoonsgegevens van gebruikers niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Voor de overige gebruiksvoorwaarden omtrent de bescherming van persoonsgegevens zie de Privacyverklaring. De Privacyverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van de algemene voorwaarden.

  5. Veiligheid

  De vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van gegevens in een validatieprocedure is een zaak van alle gebruikers. Door ZZP-erkend zijn de volgende maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens of in staat zijn de werking van het systeem te verstoren:

  Gebruikersnaam, wachtwoord

  Een ieder heeft vrij toegang tot het algemene deel van de website van www.zzp-erkend.nl. Om gegevens van zzp’ers of gebruikers te zien dient er te worden ingelogd op een geheel ander en afgesloten deel van de web applicatie.

  Beveiligde verbinding

  Alle communicatie tussen de computer van gebruiker en de server van ZZP-erkend wordt versleuteld (SSL). Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat derden niet in staat zijn de berichten te onderscheppen. De kans dat derden vervolgens ook de inhoud kunnen begrijpen is zeer gering maar niet voor honderd procent uit te sluiten.

  Virussen

  ZZP-erkend doet zijn uiterste best om alle bestanden op de server te vrijwaren van virussen.

  6. Privacy

  Gebruiker heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet bescherming persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen, onder andere de zzp’er. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de gebruiker. Partijen houden het er voor dat ZZP-erkend ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. 

  ZZP-erkend zal zorg dragen dat persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie op een gegevensdrager zullen worden opgeslagen.

  7. Intellectuele eigendomsrechten

  De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot ZZP-erkend, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief merknaam ZZP-erkend en domeinnaam ZZP-erkend.nl) en overige materialen, berusten bij de Stichting gebruikersbelang ZZP-erkend. Het gebruik van het beeldmerk of andere rechten is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van een overeenkomst ontwikkelde of aan gebruiker ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, waaronder maar niet beperkt tot het ZZP-dashboard berusten uitsluitend bij ZZP-erkend, haar licentiegevers of haar toeleveranciers.

  Het ZZP-dashboard kwalificeert als databank in de zin van de databankenwet. Alle (intellectuele eigendom) rechten die hieruit voortvloeien komen toe aan ZZP-erkend.

  8. Vertrouwelijkheid gegevens

  Alle gebruikers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens, die gebruikers in het kader van ZZP-erkend validatie verschaffen.

  9. Niet beschikbaarheid , beëindiging of wijziging van ZZP-erkend

  De gebruiker heeft in beginsel en als aan de daar uit voortvloeiende betalingsverplichtingen integraal zijn voldaan, op elk moment toegang tot zijn eigen gegevens. Na voldoening van de betalingsverplichtingen  zijn de gegevens weer voor de gebruiker toegankelijk. Los van de betaling blijven de gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn na inschrijving door ZZP-erkend bewaard.

  ZZP-erkend biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Indien nodig geeft ZZP-erkend in ieder geval onmiddellijk na of zo spoedig mogelijk na de (tijdelijke) niet beschikbaarheid van ZZP-erkend gebruikers bericht van de tijdelijke niet-beschikbaarheid. Indien mogelijk geeft ZZP-erkend gebruikers vooraf bericht van tijdelijke niet-beschikbaarheid van ZZP-erkend (bijvoorbeeld vanwege onderhoud).

  10. Toepassing en wijziging van de algemene voorwaarden

  Gebruiker maakt uitsluitend op een gepaste wijze gebruik van de mogelijkheden van ZZP-erkend.

  Een gebruiker krijgt geen toegang tot ZZP-erkend voordat hij de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. Iedere gebruiker moet de algemene voorwaarden in ieder geval accepteren als deze zich registreert voor het gebruik van ZZP-erkend.

  ZZP-erkend zal terughoudend omgaan met wijziging van de algemene voorwaarden. Bij wijzigingen van de algemene voorwaarden doet ZZP-erkend hiervan mededeling aan de gebruikers. Gebruikers dienen de gewijzigde algemene voorwaarden bij het eerstvolgende gebruik van ZZP-erkend na de wijziging alsnog te accepteren.

  11. Prijs, Betaling en facturatie

  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient gebruiker alle betalingen in euro’s te voldoen.

  Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van gebruiker, geldt dat ZZP-erkend gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is gebruiker gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Gebruiker komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

  Verschuldigde bedragen worden door gebruiker betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.

  Betaling. Na betaling per iDEAL of automatische incasso, ontvangt gebruiker de factuur in pdf per e-mail. Indien betaling per factuur is overeengekomen dan geldt een betalingstermijn van acht (8) werkdagen. Dit is ook de termijn die wordt gebruikt voor automatische incasso van de maandnota’s van afnemers die een incasso-machtiging hebben verstrekt.

  Het is niet toegestaan structurele verschillen in betalingstermijnen tussen afnemers te accepteren. ZZP-erkend zal bij niet tijdige betaling de wettelijke rente in rekening brengen.

  Indien gebruiker de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is gebruiker, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ZZP-erkend de vordering uit handen geven, in welk geval gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

  12. Duur, ontbinding en opzegging

  Een overeenkomst zal ingaan na ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar vanaf datum ondertekening. Vervolgens wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één jaar. ZZP-erkend en gebruiker zijn gerechtigd de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen tegen het einde van de lopende periode, of tegen het einde van de verlengde periode van de overeenkomst, doch met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

  Bij tegenstrijdigheid van de overeenkomst met de onderhavige algemene voorwaarden van

  ZZP-erkend, prevaleert de overeenkomst.

  Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van gebruiker en alle andere verplichtingen tot medewerking door gebruiker of een door gebruiker in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

  Indien gebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 13 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij gebruiker bewijst dat ZZP-erkend ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ZZP-erkend vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van gebruiker wijzigt.

  ZZP-erkend is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

  Ingeval van faillissement van gebruiker vervalt het recht tot gebruik van aan gebruiker ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

  Na beëindiging zal ZZP-erkend een back-up van alle eerder door gebruiker geraadpleegde basiscertificaten, documenten aan gebruiker verstrekken in een voor gebruiker leesbaar formaat dan wel in het formaat zoals neergelegd in de bijlage dan wel documenten zonder dat hieraan nadere kosten zijn verbonden.

  Indien beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming door gebruiker, is ZZP-erkend gerechtigd om voor de terbeschikkingstelling kosten in rekening te brengen bij gebruiker.

  13. Aansprakelijkheid ZZP-erkend

  ZZP-erkend garandeert haar gebruikers die ZZP-erkend hebben ingeschakeld en aan de daar uit voortvloeiende betalingsverplichtingen integraal hebben voldaan, dat een partij, nadat deze door ZZP-erkend gecertificeerd is, voldoet aan de wettelijke inhuureisen met betrekking tot de controles op VAR en paspoort/ID-kaart en identificatie zoals opgenomen in de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Wet Arbeid Vreemdelingen. Dit betekent dat, indien ondanks het door ZZP-erkend afgegeven certificaat de gebruiker in het kader van de hierboven genoemde wet- en regelgeving een boete en/of een naheffing wordt opgelegd, voor zo ver niet toe te rekenen aan gebruiker,        ZZP-erkend de gebruiker hiervoor schadeloos stelt tot maximaal de opgelegde boete of naheffing. De totale aansprakelijkheid van ZZP-erkend wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met gebruiker overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor een maximale looptijd van één jaar.

  In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ZZP-erkend voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000,- (vijfhonderdduizend euro).

  De aansprakelijkheid van ZZP-erkend voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).

  De aansprakelijkheid van ZZP-erkend voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van gebruiker, schade verband houdende met het gebruik van door gebruiker aan ZZP-erkend voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door gebruiker aan ZZP-erkend voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van ZZP-erkend wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten en voor frauduleus tot stand gekomen documenten.

  De in artikel 14 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ZZP-erkend.

  Tenzij nakoming door ZZP-erkend blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ZZP-erkend wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien gebruiker ZZP-erkend onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ZZP-erkend ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ZZP-erkend in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

  Voor ZZP-erkend is een zelfstandig opdrachtnemer, freelancer, zzp’er een persoon die voldoet aan de criteria voor validatie en certificering van de juridische en fiscale gegevens en documenten, waaronder de geldige VAR-verklaring van Belastingdienst.

  ZZP-erkend aanvaardt geen aansprakelijkheid/kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van fraude door een zzp’er in de vorm van o.a. het moedwillig foutief invullen van de aanvraag VAR-verklaring Belastingdienst.

  ZZP-erkend aanvaardt geen aansprakelijkheid/kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het (tussentijds) intrekken of wijzigen van de geldigheid van de VAR-verklaring. De houder van de VAR-verklaring is verplicht deze intrekking of wijziging van de VAR-verklaring schriftelijk te melden aan ZZP-erkend als zijn/haar gebruiker. 

  ZZP-erkend aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de opgegeven ‘Aard van de werkzaamheden’ in de VAR-verklaring niet overeenkomt met de daadwerkelijke uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

  Evenmin wordt door ZZP-erkend gegarandeerd dat geen sprake is van schijnzelfstandigheid (dat wil zeggen, dat op papier sprake is van een zelfstandige, maar uit de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst blijkt dat het eigenlijk om een werknemer gaat). ZZP-erkend aanvaardt ook in deze situatie geen aansprakelijkheid/kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gebruiker te leiden schade.

  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ZZP-erkend meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ZZP-erkend vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering.

  Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan ZZP-erkend zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

  ZZP-Erkend aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door haar aan gebruikers verstrekte informatie in algemene zin, en ook niet, meer in het bijzonder, voor de toepasselijkheid/reikwijdte van wetten en verordeningen.

  14. Overmacht

  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht bij ZZP-erkend en/of haar toeleveranciers, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, staking en of het niet beschikbaar zijn van één of meer werknemers.

  Indien een overmacht situatie langer dan 30 (dertig) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst buiten rechte te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar over en weer iets verschuldigd zijn.

  15. Geheimhouding

  Gebruiker en ZZP-erkend zijn jegens elkaar verplicht tot en garanderen elkaar geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ontstaat, wordt uitgewisseld en ontwikkeld binnen het raamwerk van deze overeenkomst, of verdere overeenkomsten die daaruit ontstaan. Partijen zijn jegens elkaar verplicht alle redelijkerwijs benodigde maatregelen te nemen om verstrekking, verspreiding of niet toegestaan gebruik van vertrouwelijke informatie te voorkomen.

  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij van wie de vertrouwelijke informatie afkomstig is, zal de andere partij deze niet openbaar maken, publiceren of verspreiden of op een andere manier toestaan dat die vertrouwelijke informatie zal worden verspreid, openbaar worden gemaakt of gepubliceerd op welke manier dan ook.

  16. Overige bepalingen

  Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst of alle rechten of plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van ZZP-erkend.

  Enige aanvulling en/of wijziging van de overeenkomst is slechts geldig, indien deze aanvulling en/of wijziging schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.

  17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

  Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde (voorzieningen) rechter van de vestigingsplaats van ZZP-erkend, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

   

  Woerden, 27 februari 2014